M E D I C s.r.o.

Čo všetko by ste mali vedieť o právach, ktoré ako pacienti máte

 1. Máte právo, aby ste dostali takú zdravotnú starostlivosť, akú si vyžaduje váš zdravotný stav, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a aktivít na podporu zdravia.
 2. V ambulancii sme si všetci rovní a nesmieme vás diskriminovať kvôli vašej chorobe, rase, farbe pleti, pohlaviu, náboženstvu, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, vášmu majetku, rodu alebo iného postavenia.
 3. Každý pacient má právo na výber ambulancie, ktorú bude navštevovať ako aj na jej zmenu. Môžu vás odmietnuť len vo výnimočných prípadoch:
 1. neúnosné pracovné zaťaženie ambulancie,
 2. osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť s pacientom,
 3. osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka (umelé prerušenie tehotenstva, sterilizácia a asistovaná reprodukcia).
 1. Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode ambulancie, tak vás poskytovateľ nemôže odmietnuť pre neúnosné pracovné zaťaženie.
 2. Ak vás poskytovateľ ambulantnej starostlivosti odmietne, máte právo požiadať vyšší územný celok o preverenie odmietnutia.
 3. Máte právo, aby vás lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť v prípade potreby odoslal na vyšetrenie k lekárovi - špecialistovi. Na vyšetrenie u špecialistu potrebujete výmenný lístok, okrem:
 1. psychiatra
 2. kožného lekára
 3. očného lekára pri predpise okuliarov
 4. ďalšieho vyšetrenia, ktoré určí špecialista a pravidelnej lekárskej kontrole
 5. do 24 hod. od vzniku úrazu alebo náhlej zmeny zdravotného stavu
 6. ochranného liečenia
 7. vyšetrenia v doplnkových ordinačných hodinách

Súhlas s diagnostikou a liečbou

 1. Pacient má právo zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení.
 2. Pacient má právo byť informovaný o svojom zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch a možnostiach liečby.
 3. Ak nerozumiete tomu čo lekár hovorí, tak nebojte sa ho na to upozorniť a poprosiť, aby vám to vysvetlil ešte raz takým spôsobom, aby ste tomu porozumeli.
 4. Váš informovaný súhlas s diagnostikou ochorenia, liečbou, iným úkonom je veľmi dôležitý !
 5. Vašim informovaným súhlasom dávate na javo, že ste boli informovaný o svojom zdravotnom stave vrátene povahy ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch a možnostiach liečby, o následkoch a rizikách diagnostiky alebo liečby a možnostiach diagnostiky alebo liečby.
 6. Vždy máte právo odmietnuť liečbu alebo zdravotný výkon a rovnako máte právo rozhodnúť o ukončení liečby. O rizikách odmietnutia vás ošetrujúci zdravotnícky pracovník musí poučiť.
 7. Ak lekár nevie získať váš súhlas (napr. ste odpadli) a zdravotný výkon je nevyhnutný a neodkladný, tak môže tento výkon lekár urobiť aj bez vášho súhlasu.
 8. Ak nedodržujete liečebný režim, tak sociálna poisťovňa vám môže prestať platiť nemocenské dávky a zdravotná poisťovňa môže od vás žiadať náklady na liečbu.
 9. Zdravotnícke zariadenie je povinné umiestniť na viditeľnom mieste cenník vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádza pacient.

Právo na poskytnutie/sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

 1. Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie.
 2. Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
 3. Pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia má pacient právo vyžiadať si písomnú správu o diagnóze, o priebehu ochorenia a liečbe svojho ochorenia.
 4. V prípade úmrtia pacienta má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie manžel, manželka, dieťa alebo rodič, ak takýchto osôb niet, tak plnoletá osoba, ktorá so zosnulým žila v čase úmrtia v spoločnej domácnosti.

Dôvernosť

 1. Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas života pacienta aj po jeho smrti.
 2. Údaje zo zdravotnej dokumentácie možno poskytnúť na základe písomného vyžiadania prokurátorovi, vyšetrovateľovi, úradu práce, súdu alebo iných zákonnom vymedzeným osobám formou výpisu.
 3. Všeobecný lekár uchováva vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu po dobu 20 rokov po úmrtí pacienta a špecialista po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 4. Informácie o pacientovi a prístup k jeho zdravotnej dokumentácii môžu poskytnúť pre štatistické a vedecké účely v súlade s platnými právnymi predpismi.

Podávanie sťažností

 1. Ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžete podať sťažnosť. Je potrebné, aby ste vašu sťažnosť podali písomne.
 2. Sťažnosť je potrebné podať riaditeľovi zdravotníckeho zariadenia, v ktorom vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, s ktorou nie ste spokojný.
 3. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.