M E D I C s.r.o.

Posudky zdravotnej spôsobilosti na prácu

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí okrem iných, aj povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Ide o povinnosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je podľa zákona o BOZP povinný:

 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sa musí vykonávať u nasledovných skupín zamestnancov:

 • u zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie,
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania pri rovnakej profesii na tom istom pracovisku, ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon
 • u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2. kategórie, 3. kategórie alebo 4. kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov,
 • u podnikateľa (SZČO), ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, alebo ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • u inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon prác zaradených do 3. kategórie alebo 4. kategórie, alebo ak jej spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Posudzovanie pre zamestnancov kategórie 3 a 4 vykonáva pracovný lekár.

Posudzovanie pre zamestnancov kategórie 1 a 2 môže vykonávať aj všeobecný lekár pre dospelých alebo lekár pracovnej zdravotnej služby. 

Ako je potrebné posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu a ako často musí zamestnanec chodiť na lekársku preventívnu prehliadku?

Zamestnanci zaradení v rizikovej kategórii musia LPP vo vzťahu k práci absolvovať:

 • raz za rok, ak ide o zamestnancov v kategórii 4
 • raz za 2 roky, ak ide o zamestnancov v kategórii 3
 • zamestnanci zaradení v nerizikovej kategórii 1 a 2 musia absolvovať LPP, ak vykonávajú prácu podľa osobitných predpisov alebo ak o ňu požiadajú svojho zamestnávateľa.

Ako vyzerá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi  tlačivo so žiadosťou o posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktoré musí obsahovať:

1. evidenčné číslo

2. údaje o zamestnávateľovi – opatrené pečiatkou !!!

 • obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa;
 • obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu; IČO

3. údaje o zamestnancovi

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,

4. údaje o charaktere posudzovanej práce !!!!

 •  pracovné zaradenie,
 •  posudzovaná práca, 
 •  faktory práce a pracovného prostredia a 
 •  kategória práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia  
 •  prácu podla osobitných predpisov

Prosím skontrolujte si tlačivo pred vyšetrením a  upozornite zamestnávateľa, ak niečo chýba. 

Pokiaľ zamestnávateľ kompletne nevyplní tieto údaje,  prehliadku nie je možné realizovať!!!!!!!  

Náplň a cena prehliadky sa odvíja od požadovaných údajov a podľa toho lekár na základe vyhlášky  robí pre dané pracovné zaradenie  konkrétne vyšetrenia, ktoré sú rôzne pre rôzne druhy povolania iné. 

Posudzujúci lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje záver

Na vyšetrenie sa dostavte nalačno s výpisom  zo zdravotnej dokumentácie o Vašom zdravotnom stave.

Podľa požiadaviek  absolvujete lekárske vyšetrenie,  odbery krvi alebo moču, ekg alebo ďalšie potrebné vyšetrenia.

V závere lekár označí, že zamestnanec je:

 1. a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
 2. b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením,
 3. c) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

Náklady na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti  lekárskych preventívnych prehliadok hradí vždy zamestnávateľ.

 

Pridaj komentár